Инструкция за данъчно облагане на печалбите

Печалби, за които НЕ се дължи данък

Разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предвиждат, че не се облагат с данък общ доход единствено паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20. Съгласно легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лева. Трябва да се има предвид, че това изключение важи само за предметните печалби, но не и за паричните печалби.

В тази връзка, всички получени предметни печалби от участниците на стойност под 100 лева са необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ и за тях Организаторът няма задължение да удържа и внася данък общ доход, съответно получателите на печалбата нямат задължение да декларират това с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Печалби, за които се дължи данък

Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с § 1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, всички предметни печалби с пазарна стойност над 100 лева, както и всички парични печалби, независимо от тяхната стойност, получени от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се облагат с данък общ доход.

Удържане и внасяне и деклариране на данък

Организаторът на томболата – платец на дохода, е длъжен в момента на получаване на печалбата от участника да удържи и внесе съответния данък в сроковете съгласно разпоредбите на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ, а именно - до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Освен това, Организаторът е длъжен да предостави на участника, при поискване от последния, служебна бележка за изплатени доходи съобразно стойността на получената печалба.

Във връзка с изпълнение на задълженията на Организатора за удържане и внасяне на данъка съобразно изложеното по-горе, всеки участник е длъжен да съдейства на Организатора, като му предоставя личните си данни – три имена, ЕГН, постоянен адрес и др. необходими. В случай, че участникът не съдейства на Организатора, то последният има правото да откаже да предостави спечелената печалба, тъй като това ще възпрепятства изпълнението на задължението му към НАП.

Участникът в томболата няма задължения да внася данък за получената печалба.

Единственото задължение, което участникът има, е да декларира дохода в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ въз основа на получената служебна бележка за изплатен доход в срок до 31.04. на годината, следваща годината на получаване на печалбата.

Дата на придобиване на печалбата

Доходите от печалби се смятат за придобити на датата на плащането - при плащане в брой, или на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане. При непаричен доход - доходите от печалби се смятат за придобити на датата на получаването на престацията (напр. получаване на печалбата от куриер).

Остойностяване на предметни печалби и ваучери

Придобиването на предметни печалби се счита за непаричен доход. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

Електронни ваучери за покупки от онлайн магазин на определена стойност (напр. 50 лева) се считат за предметна печалба и тяхната пазарна цена е левовата равностойност, посочена върху съответния ваучер.


Настоящата Инструкция има единствено инструктивен характер, като същата не представлява данъчноправна консултация и по никакъв начин не обвързва Организатора и участниците в томболата. Още повече, че данъчното законодателство може да бъде изменено по време на провеждане на томболата.

Последвайте ни във Facebook