Условия на томболата

Настоящият документ съдържа информация за официалните правила и условия за участие в Томболата на Заново EOOД с ЕИК 175161285, със седалище и адрес на управление 1407 София, ул. Черни връх 84, офис 2, наричано за краткост Организатор, и уреждат отношенията с лицата – Участници в Томболата.

Всяко участие в Томболата на сайта Dnevno.bg или в социалните профили на Dnevno.bg представлява съгласие с настоящите официални условия. Официалните условия са публикувани на сайта Dnevno.bg с цел тяхната общодостъпност.

Томболата се организира и провежда на територията на Република България. Печалбите могат да се получават само на територията на Република България.

Право на участие и печалби

Право на участие и печалба имат всички физически лица, потребители на сайта Dnevno.bg. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Печалби няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на печалбите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на Томболата и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини“ следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Участието в игрите и промоциите е напълно доброволно и не обвързва по никакъв начин участниците в нея.

Участието в Томболата НЕ е обвързано с покупка на продукти и/или услуги.

Участието в Томболата е напълно БЕЗПЛАТНО и НЕ изисква плащане нито друг вид такса от Участниците, която би могла да бъде третирана като залог според чл. 2 (1) от Закона за хазарта.

В Томболата участват само Билети, които са валидирани чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

В Томболата се участва само чрез електронни Билети, които се валидират/активират чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

Механизъм на томболата

Томболата стартира всяка седмица в неделя, точно 20:00 часа с продължителност точно една седмица до следващата неделя в 20.00 часа.

Потребителите, които искат да участват следва да изтрият/изтъркат от екрана изображение, зад което се намира индивидуален код, наричан за целите на Томболата - „Билет“.

След визуализирането на Билета, потребителят взима решение дали да въведе негов реален и личен имейл адрес и по този начин да стане участник в Томболата за тази седмица, валидирайки изтегления Билет.

Всеки потребител има право да участва само с един имейл адрес, по един път за период от 24 часа. След 20.00 часа всеки ден може да бъде изтеглен следващ билет. Максималният брой Билети, които могат да бъдат изтеглени с един имейл адрес в рамките на седмичната Томбола, е седем броя.

Печеливши могат да бъдат само Билети от текущата седмица. Всички Билети от минали седмици не участват повече в теглене на печалби.

Печалби

Седмични печалби

Предвидените печалби са:

• 5 броя предплатени дебитни карти за покупки (Visa / Mastercard) на стойност 100 лв. всяка / предметна печалба на стойност 100 лв.

• 3 броя златни кюлчета по 1 грам всяко с чистота 24 карата / предметна печалба на стойност 80 лв.

Организаторът си запазва правото да добавя, премахва, променя вида или стойността на печалбите преди всяка томбола, като обявява промените на сайта Dnevno.bg

Условия зa ползване на GiftCard (Visa / Mastercard): https://giftcards.eu/bg/about_giftcard

Джакпот

Всеки валидиран Билет добавя по 0.001 лв. в Джакпота на Томболата. При натрупване на над 1 000 лв в Джакпота, той се добавя като допълнителна печалба в текущата седмица.

След изтегляне на Джакпота, сумата в него се рестартира до 0 лв. и започва да се генерира наново.

Златен Билет

В Томболата има приблизително 2 милиона комбинации от Билети. Зад една от комбинациите има добавена печалба от 10 000 лв. Това е т.нар. Златен Билет. Ако участник в Томболата изтрие и валидира (чрез последващо попълване на имейл адреса си) Златния Билет, той автоматично печели 10 000 лв.

Организаторът обявява предварително печелившата комбинация за Златен Билет на сайта Dnevno.bg. При изтегляне на комбинацията на Златния Билет, Организаторът обявява в срок от 1 седмица нова печеливша комбинация.

Номерът на актуалния Златен Билет: 33WN-199999

Сребърен Билет

В Томболата има приблизително 2 милиона комбинации от Билети. Зад една от комбинациите има добавена печалба от 5 000 лв. Това е т.нар. Сребърен Билет. Ако участник в Томболата изтрие и валидира (чрез последващо попълване на имейл адреса си) Сребърния Билет, той автоматично печели 5 000 лв.

Организаторът обявява предварително печелившата комбинация за Сребърен Билет на сайта Dnevno.bg. При изтегляне на комбинацията на Сребърния Билет, Организаторът обявява в срок от 1 седмица нова печеливша комбинация.

Номерът на актуалния Сребърен Билет: 80ST-619999

Теглене на печалбите

Тегленето на печалбите ще се извършва точно в 20.00 часа в неделя, всяка седмица.

В тегленето на печалбите участват само валидираните Билети в текущата седмица - от 20.00 часа в неделя до 19.59 часа следващата неделя.

Тегленето на печелившите се извършва чрез електронен жребий, посредством специално разработен за нуждите на Томболата софтуер, на случаен принцип.

Един Участник, респективно един имейл адрес, може да спечели само една печалба в седмичната Томбола. Единният идентификатор на всеки участник, който гарантира това условие е неговият имейл адрес.

Печалба тип Джакпот се тегли измежду участниците в текущата седмица, през която е надхвърлен необходимия за него минимум от 1 000 лв.

Печалба тип Златен или Сребърен билет се получава в момента на изтриването на съоветната печеливша комбинация от Участника и успешното валидиране на Билета с имейл адрес.

Уведомление на печелившите

Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на предоставения при участие имейл адрес.

Ако печалбата е предметна или парична и за получаването ѝ е необходимо Организаторът да получи допълнителни лични данни от Участника, в това число – име, ЕГН, адрес за получаване, телефон или банкова сметка, то печелившият Участник трябва задължително да потвърди печалбата в отговор на имейла на Организатора чрез предоставяне на описаните в имейла данни за нейната доставка или изплащане.

Срокът за потвърждаване на печалба е 7 дена от получаване на имейл-съобщението за спечелване. При непотвърдена печалба след изтичане на този срок печелившият Участник губи правото да получи печалбата си. Нераздадените печалби ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „spam“ (спам) папката на пощенската кутия на Участник.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на печалбата в определения срок.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът ще оповести имейлите на печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg)

Раздаване на печалбите

Ако печалбата е под формата на електронен ваучер заползване на услуги или закупуване на продукти, Участникът ще получи допълнителна информация за начините за активиране и използване на ваучера.

Предметните печалби се изпращат до офис на куриер. Разходите по изпращане на печалбата се поемат от Организатора. Ако печелившият не потърси печалбата си в определения от куриера срок, печалбата се връща от куриера на Организатора и се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи печалбата си.

Организаторът не носи отговорност, ако печалба не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес или телефонен номер.

Печелившият Участник няма право да заменя спечелена предметна печалба с паричния ѝ еквивалент.

Паричните печалби се изплащат на посочена от Участника банкова сметка.

Не се допуска замяна на спечелена печалба с нейната парична равностойност или с друга печалба.

Печалбата е лична и не може да бъде преотстъпвана.

При отказ да бъде получена печалбата, правото на нейното получаване се погасява.

Забранени практики и дисквалификация

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участници „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Като изрични нарушения ще бъдат смятани следните действия:

1. Използване на повече от един електронен имейл адрес от едно и също лице за участие в активността.

2. Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността.

3. Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални условия.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.

Права и задължения на участника

Участникът се задължава да се запознае и да спазва настоящите Официални условия.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес за участие.

Участникът носи отговорност за истинността на предоставените от него данни за участие в Томболата.

С участието си в Томболата Участникът се съгласява в случай на спечелване на печалба да бъде обявен като печеливш на сайта Dnevno.bg, на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg) и в рекламни материали на Организатора чрез име и снимки на Участника и размер на печалбата.

Права и задължения на организатора

Организаторът не носи отговорност в случай, че при попълване на данните си Участникът е предоставил непълна, невярна, подвеждаща информация или данни.

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на официалната Фейсбук страница на „Dnevno.bg“ (https://facebook.com/dnevno.bg) в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително – злоупотреби, , масово нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или други налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на неопределима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не е производител на предоставяните предметни печалби и по никакъв начин не може да гарантира за тяхното качество, изправност или гаранционни условия.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на лични данни на всеки Участник да спазва действащото законодателство на Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Лични данни на участниците

Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД).

За целите на участието в Томболата, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – имейл, посочен от участника при валидиране на билет в Томболата.

Основание за обработката са договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Томболата с очакване на насрещно предоставяне на печалба. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Томболата.

Лични данни на печелившите

С цел получаване на печалба, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената печалба, печелившият Участник следва да предостави имена, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът ще публикува имейлите на печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg).

С цел получаване на печалба и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената печалба, печелившият Участник следва да предостави при поискване имена, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

Основание за обработване на данните за доставка на печалбата (адрес и телефонен номер) са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Томболата и предоставяне на печалба.

Основание за обработване на имена и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник печалба, във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Как събираме вашите лични данни

Организаторът събира лични данни по следния начин:

1. Чрез попълване на съответната регистрационна форма, предоставена на сайта Dnevno.bg, Участниците предоставят имейл адрес.

2. Когато Участник се свърже с Организатора по телефон или имейл може да предостави име, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

3. Автоматично събирани технически данни, като например - IP адрес, операционна система, версия на браузера, дата на последно влизане в сайта и други. Някои от тези данни се съхраняват в т.нар. cookies и са небходими за нормалното функциониране на сайта Dnevno.bg.

4. Данни, събирани и предоставяни от трети лица (Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager), като например: данни за посещения и активности, извършени от потребителите на сайта Dnevno.bg.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Имейлът, необходим за участие в Томболата, ще бъде обработван до момента, в който потребителят не изрази желание за неговото заличаване.

Личните данни, необходими за доставка на печалбата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на печалбата от печелившия участник.

Личните данни, необходими за деклариране на печалбата – имена и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Email-съобщения

В хода на участието в Томболата Организаторът ще използва предоставения имейл адрес и евентуално име, за да изпраща информация за актуален статус на Участника в Томболата, за уведомяване за печалба, както и за проучвания на удовлетвореността на Участниците.

Участникът може да оттегли по всяко време съгласието си за получаване на имейл-съобщения чрез изпращане на имейл до Организатора. С оттеглянето на съгласието за имейл-съобщения, той се отказва и от участие в Томболата.

Push-нотификации

Чрез сайта Dnevno.bg всеки потребител може да заяви съгласие да получава така наречените Push-нотификации за различни новости в хода на Томболата и други услуги на сайта. Push-нотификациите се обработват от Onesignal.com.

Ако потребител отмени съгласието си за получаване на push-съобщения, неговите данни в Onesignal.com ще бъдат блокирани и след това заличени.

Messenger-съобщения

Чрез сайта Dnevno.bg всеки потребител може да заяви съгласие да получава така наречените Messenger-съобщения за различни новости в хода на Томболата и други услуги на сайта. Messenger-съобщения се обработват от Facebook Messenger.

Ако потребител отмени съгласието си за получаване на Messenger-съобщения, неговите данни във Facebook Messenger ще бъдат блокирани и след това заличени.


Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните условия по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: dnevno.bg.

С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват настоящите условия. В случай, че Участникът не е съгласен с условията или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Томболата.


Настоящите Официални условия влизат в сила от 01/01/2019 г.

Настоящите официални условия са изготвени с помощта на Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева”

Томболата на Dnevno.bg
 • Тази седмица 42 466 билети

  5× Кеш карти с по 100 лв., 3× Златни кюлчета

 • Теглене: 20:00 ч. неделя, 20.01.2019 г.

  Остават 1 ден, 16 часа и 51 минути

 • Джакпот 340 лв.

  Изтеглени 340 406 билети

 • Сребърен Билет: 80ST-619999

  Моментална печалба 5 000 лв.

 • Златен Билет: 33WN-199999

  Моментална печалба 10 000 лв.

 • Печеливши от седмица 07.01 - 13.01

  Към списъка

Показаните тук данни се опресняват всяка минута.

Последвайте ни във Facebook