Условия на томболата

Настоящият документ съдържа информация за официалните правила и условия за участие в Томболата на Заново EOOД с ЕИК 175161285, със седалище и адрес на управление 1407 София, ул. Черни връх 84, офис 2, наричано за краткост Организатор, и уреждат отношенията с лицата – Участници в Томболата.

Всяко участие в Томболата на сайта Dnevno.bg или в социалните профили на Dnevno.bg представлява съгласие с настоящите официални условия. Официалните условия са публикувани на сайта Dnevno.bg с цел тяхната общодостъпност.

Томболата се организира и провежда на територията на Република България. Печалбите могат да се получават само на територията на Република България.

Право на участие и печалби

Право на участие и печалба имат всички физически лица, потребители на сайта Dnevno.bg. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Печалби няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на печалбите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на Томболата и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини“ следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Участието в игрите и промоциите е напълно доброволно и не обвързва по никакъв начин участниците в нея.

Участието в Томболата НЕ е обвързано с покупка на продукти и/или услуги.

Участието в Томболата е напълно БЕЗПЛАТНО и НЕ изисква плащане нито друг вид такса от Участниците, която би могла да бъде третирана като залог според чл. 2 (1) от Закона за хазарта.

В Томболата участват само Билети, които са валидирани чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

В Томболата се участва само чрез електронни Билети, които се валидират/активират чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

Механизъм на томболата

Потребителите, които искат да участват следва да изтрият/изтъркат от екрана изображение, зад което се намира индивидуален код, наричан за целите на Томболата - „Билет“.

След визуализирането на Билета, потребителят взима решение дали да въведе негов реален и личен имейл адрес и по този начин да стане участник в Томболата за тази седмица, валидирайки изтегления Билет.

Всеки потребител има право да участва само с един имейл адрес, по един път за период от 24 часа. След 00.00 часа всеки ден може да бъде изтеглен следващ билет. Максималният брой Билети, които могат да бъдат изтеглени с един имейл адрес в рамките на една седмица, е седем броя.

Печалби

Моментални печалби

Предвидените печалби са:

• Предплатена дебитна карта за покупки (GiftCard) на стойност 100 лв. / предметна печалба на стойност 100 лв.

• Златно кюлче от 1 грам с чистота 24 карата / предметна печалба на стойност 80 лв.

• Ваучер за самолетен билет на стойност 100 лв. / предметна печалба на стойност 100 лв.

Организаторът си запазва правото да добавя, премахва, променя вида или стойността на печалбите преди всяка томбола.

Условия зa ползване на GiftCard: https://giftcards.eu/bg/about_giftcard

Кеш с натрупване

Голяма част от Билетите съдържат моментални кеш печалби на стойност от 1 до 5 лева. Този вид печалби се натрупват и изплащат след като Участникът събере минимум 100 лв. и неговия имейл адрес бъде изтеглен при разпределение на Джакпота.

При изплащане на натрупаната сума Участникът може да продължи да играе в Томболата, като стартира отново с 0.00 лв. до повторно натрупване на 100 лв.

Джакпот

Всеки валидиран Билет добавя по 0.001 лв. в Джакпота на Томболата. При натрупване на над 1 000 лв. в Джакпота, той се изтегля като печалба измежду всички участвали до момента имейл адреси с натрупани най-малко 100 лв.

След изтегляне на Джакпота, сумата в него се рестартира до 0 лв. и започва да се генерира наново.

Теглене на печалбите

Тегленето на печалба се извършва непосредствено след изтриването и успешното валидиране на Билет.

В тегленето на печалбите участват само успешно валидираните чрез имейл адрес Билети.

Тегленето на печелившите се извършва чрез електронен жребий, посредством специално разработен за нуждите на Томболата софтуер, на случаен принцип.

Един Участник, респективно един имейл адрес, може да валидира и съоветно да спечели само една печалба на ден. Единният идентификатор на всеки участник, който гарантира това условие е неговият имейл адрес.

Печалба тип Джакпот се тегли измежду всички участвали до момента имейл адреси с натрупани най-малко 100 лева, след като се надхвърли необходимия за Джакпота минимум от 1 000 лв.

Уведомление на печелившите

Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на предоставения при участие имейл адрес.

Ако печалбата е предметна или парична и за получаването ѝ е необходимо Организаторът да получи допълнителни лични данни от Участника, в това число – име, ЕГН, адрес за получаване, телефон или банкова сметка, то печелившият Участник трябва задължително да потвърди печалбата в отговор на имейла на Организатора чрез предоставяне на описаните в имейла данни за нейната доставка или изплащане.

Срокът за потвърждаване на печалба е 7 дена от получаване на имейл-съобщението за спечелване. При непотвърдена печалба след изтичане на този срок печелившият Участник губи правото да получи печалбата си. Нераздадените печалби ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „spam“ (спам) папката на пощенската кутия на Участник.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на печалбата в определения срок.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът може да оповести печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg)

Раздаване на печалбите

Ако печалбата е под формата на електронен ваучер заползване на услуги или закупуване на продукти, Участникът ще получи допълнителна информация за начините за активиране и използване на ваучера.

Предметните печалби се изпращат до офис на куриер. Разходите по изпращане на печалбата се поемат от Организатора. Ако печелившият не потърси печалбата си в определения от куриера срок, печалбата се връща от куриера на Организатора и се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи печалбата си.

Организаторът не носи отговорност, ако печалба не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес или телефонен номер.

Печелившият Участник няма право да заменя спечелена предметна печалба с паричния ѝ еквивалент.

Паричните печалби се изплащат на посочена от Участника банкова сметка.

Не се допуска замяна на спечелена печалба с нейната парична равностойност или с друга печалба.

Печалбата е лична и не може да бъде преотстъпвана.

При отказ да бъде получена печалбата, правото на нейното получаване се погасява.

Забранени практики и дисквалификация

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участници „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Като изрични нарушения ще бъдат смятани следните действия:

1. Използване на повече от един електронен имейл адрес от едно и също лице за участие в активността.

2. Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността.

3. Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални условия.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.

Права и задължения на участника

Участникът се задължава да се запознае и да спазва настоящите Официални условия.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес за участие.

Участникът носи отговорност за истинността на предоставените от него данни за участие в Томболата.

С участието си в Томболата Участникът се съгласява в случай на спечелване на печалба да бъде обявен като печеливш на сайта Dnevno.bg, на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg) и в рекламни материали на Организатора чрез име и снимки на Участника и размер на печалбата.

Права и задължения на организатора

Организаторът не носи отговорност в случай, че при попълване на данните си Участникът е предоставил непълна, невярна, подвеждаща информация или данни.

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на официалната Фейсбук страница на „Dnevno.bg“ (https://facebook.com/dnevno.bg) в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително – злоупотреби, , масово нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или други налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на неопределима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не е производител на предоставяните предметни печалби и по никакъв начин не може да гарантира за тяхното качество, изправност или гаранционни условия.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на лични данни на всеки Участник да спазва действащото законодателство на Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Лични данни на участниците

Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД).

За целите на участието в Томболата, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – имейл, посочен от участника при валидиране на билет в Томболата.

Основание за обработката са договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Томболата с очакване на насрещно предоставяне на печалба. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Томболата.

Лични данни на печелившите

С цел получаване на печалба, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената печалба, печелившият Участник следва да предостави имена, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът може да оповести печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg).

С цел получаване на печалба и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената печалба, печелившият Участник следва да предостави при поискване имена, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

Основание за обработване на данните за доставка на печалбата (адрес и телефонен номер) са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Томболата и предоставяне на печалба.

Основание за обработване на имена и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник печалба, във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Как събираме вашите лични данни

Организаторът събира лични данни по следния начин:

1. Чрез попълване на съответната регистрационна форма, предоставена на сайта Dnevno.bg, Участниците предоставят имейл адрес.

2. Когато Участник се свърже с Организатора по телефон или имейл може да предостави име, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

3. Автоматично събирани технически данни, като например - IP адрес, операционна система, версия на браузера, дата на последно влизане в сайта и други. Някои от тези данни се съхраняват в т.нар. cookies и са небходими за нормалното функциониране на сайта Dnevno.bg.

4. Данни, събирани и предоставяни от трети лица (Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager), като например: данни за посещения и активности, извършени от потребителите на сайта Dnevno.bg.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Имейлът, необходим за участие в Томболата, ще бъде обработван до момента, в който потребителят не изрази желание за неговото заличаване.

Личните данни, необходими за доставка на печалбата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на печалбата от печелившия участник.

Личните данни, необходими за деклариране на печалбата – имена и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Email-съобщения

В хода на участието в Томболата Организаторът ще използва предоставения имейл адрес и евентуално име, за да изпраща информация за актуален статус на Участника в Томболата, за уведомяване за печалба, както и за проучвания на удовлетвореността на Участниците.

Участникът може да оттегли по всяко време съгласието си за получаване на имейл-съобщения чрез изпращане на имейл до Организатора. С оттеглянето на съгласието за имейл-съобщения, той се отказва и от участие в Томболата.

Push-нотификации

Чрез сайта Dnevno.bg всеки потребител може да заяви съгласие да получава така наречените Push-нотификации за различни новости в хода на Томболата и други услуги на сайта. Push-нотификациите се обработват от Onesignal.com.

Ако потребител отмени съгласието си за получаване на push-съобщения, неговите данни в Onesignal.com ще бъдат блокирани и след това заличени.

Messenger-съобщения

Чрез сайта Dnevno.bg всеки потребител може да заяви съгласие да получава така наречените Messenger-съобщения за различни новости в хода на Томболата и други услуги на сайта. Messenger-съобщения се обработват от Facebook Messenger.

Ако потребител отмени съгласието си за получаване на Messenger-съобщения, неговите данни във Facebook Messenger ще бъдат блокирани и след това заличени.


Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните условия по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: dnevno.bg.

С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват настоящите условия. В случай, че Участникът не е съгласен с условията или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Томболата.


Настоящите Официални условия влизат в сила от 01/05/2019 г.

Настоящите официални условия са изготвени с помощта на Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева”

Томболата на Dnevno.bg
 • Джакпот 661 лв.

  17 040 участници с над 100 лв.

 • Кеш печалби днес 12 611 лв.

  9 112 изтрити билета днес

 • Кеш печалби вчера 15 667 лв.

  11 520 изтрити билета вчера

 • Участници общо 97 904

  35 нови за вчера

Показаните тук данни се опресняват всяка минута.

Последвайте ни във Facebook