Условия на томболата

Настоящият документ съдържа информация за официалните правила и условия за участие в Томболата на Заново EOOД с ЕИК 175161285, със седалище и адрес на управление 1407 София, ул. Черни връх 84, офис 2, наричано за краткост Организатор, и уреждат отношенията с лицата – Участници в Томболата.

Всяко участие в Томболата на сайта Dnevno.bg или в социалните профили на Dnevno.bg представлява съгласие с настоящите официални условия. Официалните условия са публикувани на сайта Dnevno.bg с цел тяхната общодостъпност.

Томболата се организира и провежда на територията на Република България. Печалбите могат да се получават само на територията на Република България.

Право на участие и печалби

Право на участие и печалба имат всички физически лица, потребители на сайта Dnevno.bg. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Печалби няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на печалбите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на Томболата и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини“ следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Участието в игрите и промоциите е напълно доброволно и не обвързва по никакъв начин участниците в нея.

Участието в Томболата НЕ е обвързано с покупка на продукти и/или услуги.

Участието в Томболата е напълно БЕЗПЛАТНО и НЕ изисква плащане нито друг вид такса от Участниците, която би могла да бъде третирана като залог според чл. 2 (1) от Закона за хазарта.

В Томболата участват само Билети, които са валидирани чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

В Томболата се участва само чрез електронни Билети, които се валидират/активират чрез попълнен имейл адрес от потребителя.

Механизъм на томболата КЕШ ПЕЧАЛБИ

Потребителите, които искат да участват следва да изтрият от екрана изображение (с пръст или с мишка), зад което се намира индивидуален код, наричан за целите на томболата - „Билет“. След визуализирането на Билета, потребителят следва да въведе негов личен имейл адрес и по този начин да стане участник в томболата, валидирайки изтегления Билет.

След валидиране потребителят получава потвърждение на Билета си по имейл, който удостоверява успешно участие.

Всеки потребител има право да участва по два пъти за 24 часа в томболата КЕШ ПЕЧАЛБИ – един път от 00.00 до 11:59 часа и още един път от 12.00 до 23.59.

Потребителят няма право да участва с повече от един имейл адрес.

Всеки валидиран Билет съдържа една или две КЕШ ТОЧКИ, като целта е да се съберат колкото може повече КЕШ ТОЧКИ за периода на Томболата. Томболата се провежда един месец, след което се теглят 3-ма печеливши участници, на които се изплащат събраните от тях КЕШ ТОЧКИ. Спечелената сума се изплаща с безплатна доставка по куриер на предплатена дебитна карта за покупки (GiftCard). Условия за ползване на GiftCard: https://giftcards.eu/bg/about_giftcard

След изтегляне на печалбите балансът на всички играчи (без значение печеливши или непечеливши) се занулява и томболата започва отначало, като се обявява нова дата за теглене.

Организаторът си запазва правото да добавя, премахва, променя вида или стойността на печалбите преди всяка томбола.

Механизъм на томболата ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА

Потребителите, които искат да участват следва да изтрият от екрана изображение (с пръст или с мишка), зад което се намира индивидуален код, наричан за целите на томболата - „Билет“. След визуализирането на Билета, потребителят следва да въведе негов личен имейл адрес и по този начин да стане участник в томболата, валидирайки изтегления Билет.

След валидиране потребителят получава потвърждение на Билета си по имейл, който удостоверява успешно участие.

Всеки потребител има право да участва по два пъти за 24 часа в томболата ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА – един път от 00.00 до 11:59 часа и още един път от 12.00 до 23.59.

Потребителят няма право да участва с повече от един имейл адрес.

Всеки валидиран Билет съдържа един или два ЗЛАТНИ ШАНСА, като целта е да се съберат колкото може повече ЗЛАТНИ ШАНСОВЕ и по този начин да се увеличи вероятността за печалба в Томболата. Томболата се провежда един месец, след което се теглят 3-ма печеливши участници, които получават по едно златно кюлче от 1 грам с чистота 24 карата (предметна печалба на стойност 80 лв.). Печалбата се изпраща с безплатна доставка по куриер.

След изтегляне на печалбите балансът на всички играчи (без значение печеливши или непечеливши) се занулява и томболата започва отначало, като се обявява нова дата за теглене.

Организаторът си запазва правото да добавя, премахва, променя вида или стойността на печалбите преди всяка томбола.

Теглене на печалбите

Тегленето на печелившите се извършва чрез електронен жребий, посредством специално разработен за нуждите на Томболата софтуер, на случаен принцип.

Един Участник, респективно един имейл адрес, може да спечели само една печалба за периода на всяка Томбола. Единният идентификатор на всеки участник, който гарантира това условие е неговият имейл адрес.

В томболата КЕШ ПЕЧАЛБИ всеки потребител/имейл участва в тегленето с еднакъв, равен шанс, независимо дали има натрупана една или повече КЕШ ТОЧКИ.

В томболата ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА всеки потребител/имейл участва в тегленето с толкова шанса/дяла, колкото ЗЛАТНИ ШАНСА е натрупал.

Уведомление на печелившите

Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на предоставения при участие имейл адрес.

Ако печалбата е предметна или парична и за получаването ѝ е необходимо Организаторът да получи допълнителни лични данни от Участника, в това число – име, ЕГН, адрес за получаване, телефон или банкова сметка, то печелившият Участник трябва задължително да потвърди печалбата в отговор на имейла на Организатора чрез предоставяне на описаните в имейла данни за нейната доставка или изплащане.

Срокът за потвърждаване на печалба е 7 дена от получаване на имейл-съобщението за спечелване. При непотвърдена печалба след изтичане на този срок печелившият Участник губи правото да получи печалбата си. Нераздадените печалби ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „spam“ (спам) папката на пощенската кутия на Участник.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на печалбата в определения срок.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът може да оповести печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg)

Раздаване на печалбите

Ако печалбата е под формата на електронен ваучер заползване на услуги или закупуване на продукти, Участникът ще получи допълнителна информация за начините за активиране и използване на ваучера.

Предметните печалби се изпращат до офис на куриер. Разходите по изпращане на печалбата се поемат от Организатора. Ако печелившият не потърси печалбата си в определения от куриера срок, печалбата се връща от куриера на Организатора и се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи печалбата си.

Организаторът не носи отговорност, ако печалба не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес или телефонен номер.

Печелившият Участник няма право да заменя спечелена предметна печалба с паричния ѝ еквивалент.

Паричните печалби се изплащат на посочена от Участника банкова сметка.

Не се допуска замяна на спечелена печалба с нейната парична равностойност или с друга печалба.

Печалбата е лична и не може да бъде преотстъпвана.

При отказ да бъде получена печалбата, правото на нейното получаване се погасява.

Забранени практики и дисквалификация

Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участници „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Като изрични нарушения ще бъдат смятани следните действия:

1. Използване на повече от един електронен имейл адрес от едно и също лице за участие в активността.

2. Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността.

3. Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални условия.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.

Права и задължения на участника

Участникът се задължава да се запознае и да спазва настоящите Официални условия.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес за участие.

Участникът носи отговорност за истинността на предоставените от него данни за участие в Томболата.

С участието си в Томболата Участникът се съгласява в случай на спечелване на печалба да бъде обявен като печеливш на сайта Dnevno.bg, на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg) и в рекламни материали на Организатора чрез име и снимки на Участника и размер на печалбата.

Права и задължения на организатора

Организаторът не носи отговорност в случай, че при попълване на данните си Участникът е предоставил непълна, невярна, подвеждаща информация или данни.

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на официалната Фейсбук страница на „Dnevno.bg“ (https://facebook.com/dnevno.bg) в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително – злоупотреби, , масово нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или други налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на неопределима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не е производител на предоставяните предметни печалби и по никакъв начин не може да гарантира за тяхното качество, изправност или гаранционни условия.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на лични данни на всеки Участник да спазва действащото законодателство на Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Лични данни на участниците

Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД).

За целите на участието в Томболата, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – имейл, посочен от участника при валидиране на билет в Томболата.

Основание за обработката са договорни отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Томболата с очакване на насрещно предоставяне на печалба. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Томболата.

Лични данни на печелившите

С цел получаване на печалба, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената печалба, печелившият Участник следва да предостави имена, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

С цел известяване на всички Участници за изтеглените печалби Организаторът може да оповести печелившите в анонимизиран и нарочно съкратен вид на сайта Dnevno.bg, както и на официалната Фейсбук страница на Dnevno.bg (https://facebook.com/dnevno.bg).

С цел получаване на печалба и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената печалба, печелившият Участник следва да предостави при поискване имена, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

Основание за обработване на данните за доставка на печалбата (адрес и телефонен номер) са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Томболата и предоставяне на печалба.

Основание за обработване на имена и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник печалба, във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Как събираме вашите лични данни

Организаторът събира лични данни по следния начин:

1. Чрез попълване на съответната регистрационна форма, предоставена на сайта Dnevno.bg, Участниците предоставят имейл адрес.

2. Когато Участник се свърже с Организатора по телефон или имейл може да предостави име, ЕГН, адрес за получаване на печалбата и телефонен номер.

3. Автоматично събирани технически данни, като например - IP адрес, операционна система, версия на браузера, дата на последно влизане в сайта и други. Някои от тези данни се съхраняват в т.нар. cookies и са небходими за нормалното функциониране на сайта Dnevno.bg.

4. Данни, събирани и предоставяни от трети лица (Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager), като например: данни за посещения и активности, извършени от потребителите на сайта Dnevno.bg.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Имейлът, необходим за участие в Томболата, ще бъде обработван до момента, в който потребителят не изрази желание за неговото заличаване.

Личните данни, необходими за доставка на печалбата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на печалбата от печелившия участник.

Личните данни, необходими за деклариране на печалбата – имена и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Email-съобщения

В хода на участието в Томболата Организаторът ще използва предоставения имейл адрес и евентуално име, за да изпраща информация за актуален статус на Участника в Томболата, за уведомяване за печалба, както и за проучвания на удовлетвореността на Участниците.

Участникът може да оттегли по всяко време съгласието си за получаване на имейл-съобщения чрез изпращане на имейл до Организатора. С оттеглянето на съгласието за имейл-съобщения, той се отказва и от участие в Томболата.

Push-нотификации

Чрез сайта Dnevno.bg всеки потребител може да заяви съгласие да получава така наречените Push-нотификации за различни новости в хода на Томболата и други услуги на сайта. Push-нотификациите се обработват от Onesignal.com.

Ако потребител отмени съгласието си за получаване на push-съобщения, неговите данни в Onesignal.com ще бъдат блокирани и след това заличени.

Messenger-съобщения

Чрез сайта Dnevno.bg всеки потребител може да заяви съгласие да получава така наречените Messenger-съобщения за различни новости в хода на Томболата и други услуги на сайта. Messenger-съобщения се обработват от Facebook Messenger.

Ако потребител отмени съгласието си за получаване на Messenger-съобщения, неговите данни във Facebook Messenger ще бъдат блокирани и след това заличени.


Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните условия по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: dnevno.bg.

С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват настоящите условия. В случай, че Участникът не е съгласен с условията или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Томболата.


Настоящите Официални условия влизат в сила от 01/05/2019 г.


Настоящите официални условия са изготвени с помощта на Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева”

Последвайте ни във Facebook